Kittitas White Pages

Popular Kittitas Searches

Kittitas ZIP Codes

  • 98934

Kittitas Demographic Data

  • Population (Census 2000): 1,105
  • Median Household Income: $26,985
  • Total Households: 443
  • Real Estate Taxes: $1,081.00
  • Average Home Value: $92,200.00
  • Median Age: 31.80