Fresh Market

5632 S 900

Salt Lake City, UT (1.4 mi)

(801) 262-0177

1

Fresh Market

4530 S Highland Dr

Salt Lake City, UT (2.0 mi)

(801) 278-5390

2

Fresh Market

1818 W 4700

Taylorsville, UT (2.8 mi)

(801) 964-0071

3

Fresh Market

1825 W 4700

Taylorsville, UT (2.9 mi)

(801) 964-8424

4

Fresh Market

6989 S 1300

Midvale, UT (3.2 mi)

5

Fresh Market

3865 S 2300

Salt Lake City, UT (3.8 mi)

(801) 272-5298

6

Fresh Market

2255 E 2100

Salt Lake City, UT (4.7 mi)

(801) 485-7845

7

Fresh Market

3871 W 5400

Taylorsville, UT (5.1 mi)

(801) 966-8298

8

Fresh Market

1638 S 900

Salt Lake City, UT (5.1 mi)

(801) 484-8741

9

Fresh Market

3555 W 3500

West Valley City, UT (5.2 mi)

(801) 963-6870

10